back to homepage

Tag "Bộ truyền bánh răng côn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng từ thép tấm 5

Bộ truyền bánh răng côn. Một bánh làm từ thép mỏng, dập răng trước rồi uốn. Bánh răng kia làm bằng cách ép đùn hay cắt gọt. Dùng cho tải

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng từ thép tấm 3

Bộ truyền bánh răng côn làm từ thép mỏng, dập răng trước rồi uốn. Dùng cho tải nhỏ. Rẻ, dễ sản xuất hàng loạt. Sheet metal gears 3 For light

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục 7

Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục. Bevel Gears 7 Double reduction coaxial bevel gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục 6

Bộ truyền kép bánh răng côn đồng trục. Bevel Gears 6 Double reduction coaxial bevel gear Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí, hãy nhấn

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 5

Bộ truyền bánh răng côn. Bánh răng côn răng trong. Bevel Gears 5 Bevel gear with internal toothing Để xem các video khác về mô phỏng cơ cấu cơ khí,

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 4

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α gần bằng 180 độ. Góc đỉnh côn chia của bánh răng lớn là 180 độ. Bevel Gears 4 Angle between

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 3

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α > 90 độ. Góc đỉnh côn chia của bánh răng lớn là 180 độ. Bevel Gears 3 Angle between shafts

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 2

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α = 90 độ Bevel Gears 2 Angle between shafts α = 90 degrees Để xem các video khác về mô

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bộ truyền bánh răng côn 1

Bộ truyền bánh răng côn. Góc giữa hai trục α < 90 độ. Bevel Gears 1 Angle between shafts α < 90 degrees Để xem các video khác về mô

Xem thêm