back to homepage

Tag "Chuyển động gián đoạn"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động gián đoạn 1

Thanh cóc xanh có khuynh hướng đi về trái do tác dụng của lò xo ngang màu đỏ. Ấn và thả đòn màu cam để thanh xanh dịch đi 1 răng.

Xem thêm