back to homepage

Tag "Cơ cấu phản bình hành"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu phản bình hành 15

Khâu dẫn: tay quay hồng quay đều. Khâu bị dẫn: con trượt màu cam Đây là sự kết hợp cơ cấu phản bình hành và cơ cấu tay quay con trượt

Xem thêm