back to homepage

Tag "Đĩa vấu trong"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Ly hợp ma sát 3

Trục vào màu cam mang ống màu vàng. Hai đĩa vấu ngoài màu cam lắp then trượt với ống vàng. Trục ra màu lục. Chi tiết màu xanh và hai

Xem thêm