back to homepage

Tag "Đối xứng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Dụng cụ vẽ hình đối xứng 1

Các khâu xanh có chiều dài bằng nhau. Di mũi dò tím theo đường đã cho (hình thoi trong video này), bút hồng sẽ vạch hình hồng đối xứng với hình

Xem thêm