back to homepage

Tag "Hộp giảm tốc hành tinh"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 2

Khớp trục chốt. Là khớp đồng tốc. Các chốt và các lỗ nằm trên đường tròn của mỗi trục có bán kính bằng nhau. A = R2 – R1 A: Độ

Xem thêm