back to homepage

Tag "Khớp trục Rzeppa"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục Rzeppa 1

Thanh đỏ nối với trục vàng bằng khớp loại 2 (có 4 bậc tự do). Thanh đỏ nối với trục lục bằng khớp loại 2. Thanh đỏ nối với lồng

Xem thêm