back to homepage

Tag "Khớp trục vạn năng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng dùng chốt

Khớp trục vạn năng dùng chốt. Đây là khớp đồng tốc. Có khớp cầu giữa hai trục hồng và xanh. Đối vớii mỗi trục, các đường thẳng tiếp xúc đối

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng 4

Khớp trục vạn năng để truyền chuyển động quay giữa hai trục cắt nhau. Đường tâm của 3 khớp quay phải đồng quy. Khâu màu hồng lắp khớp quay với trục lục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng 2

Khớp vạn năng dùng cho tải nhỏ. Cho phép di chuyển dọc trục. Góc lệch giữa hai trục phải nhỏ. Không phải là khớp đồng tốc. Universal joint 2 This

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục vạn năng 1

Khớp trục vạn năng. Trục tâm của hai trục có thể: 1. Song song và đồng trục 2. Song song và dịch trục (lệch tâm) 3. Cắt nhau 4. Chéo

Xem thêm