back to homepage

Tag "Xoắn vít"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 7

Khớp trục này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling 1” www.youtube.com/watch?v=vjOqNd3c4rY Khi số chốt nhiều vô cùng tạo thành mặt xoắn vít. Mặt làm việc của mỗi

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Khớp trục chốt 5

Khớp trục chốt này là một biến thể của cơ cấu “Pin Coupling 3” www.youtube.com/watch?v=xzwCuLT89EI khi – R1 khác R2 – Bán kính chốt lớn hơn bán kính trục. –

Xem thêm