back to homepage

Tag "Bánh răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 3b

Khâu dẫn là bánh răng hồng, quay quanh trục cố định, ăn khớp với các bánh răng ô van màu xanh. Bánh này có hai chốt trượt trong rãnh của đế. Trong một

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 3a

Khâu dẫn là bánh răng hồng, quay quanh trục cố định, ăn khớp với bánh răng ô van màu xanh. Bánh này có hai chốt trượt trong rãnh của đế. Trong một chu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 8b

Hai bánh răng có cùng số răng và khoảng cách từ trục quay đến tâm chốt cũng như nhau. Thanh màu lục có chuyển động phức tạp. Gear and linkage mechanism

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động thẳng hai chiều thành một chiều 3

Khâu dẫn: vít me xanh có ren hai đầu ngược hướng xoắn. Khâu bị dẫn: bánh răng trong suốt có hai bánh cóc. Hai bạc đỏ tạo khớp quay với

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Biến chuyển động thẳng hai chiều thành một chiều 1

Bánh răng lục và vàng quay lồng không trên trục ra màu tím gắn bánh cóc.  Mỗi bánh răng có cóc riêng ăn khớp với bánh cóc. Khung dẫn màu xám mang

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu biến chuyển động hai chiều thành một chiều 6b

Đây là cơ cấu “Mechanism for converting two-way to one-way rotation 6a” có thêm bánh răng trong để làm trục vào và trục ra thẳng hàng. Bánh răng dẫn màu xám có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu biến chuyển động hai chiều thành một chiều 6a

Bánh răng dẫn màu tím có thể đổi chiều quay nhưng chiều quay của trục ra màu cam vẫn không đổi. Tất cả bánh răng có cùng số răng. Bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng mặt đầu 13

Trục bánh răng dẫn màu xanh có thể đổi chiều quay nhưng chiều quay của bánh răng vàng bị dẫn luôn giữ nguyên. Trục màu hồng di chuyển dọc trục do

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu biến chuyển động hai chiều thành một chiều 5

Trục bánh răng dẫn màu xanh có thể đổi chiều quay nhưng chiều quay của trục ra màu lục luôn giữ nguyên. Bánh răng vàng quay lồng không trên trục xanh.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu biến chuyển động hai chiều thành một chiều 2

Trục vào màu cam có thể đổi chiều quay nhưng chiều quay của trục ra màu xanh luôn giữ nguyên. Bánh răng lồng không màu vàng di chuyển trong rãnh cong do

Xem thêm