back to homepage

Tag "Bánh răng"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động bánh răng thanh răng 2

  Cơ cấu bánh răng thanh răng dùng cho gạt nước kính ô tô. Application of rack pinion mechanism 2 Car windscreen wiper mechanism. Để xem các video khác về

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 16

  Khâu dẫn là bánh răng hồng. Trục bị dẫn màu xanh lắc có dừng. Số răng của bánh răng hồng và hai bánh răng xanh quyết định góc lắc và

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 15

Khâu dẫn là bánh răng màu lục. Trục bị dẫn màu xanh lắc có dừng. Số răng của bánh răng lục quyết định góc lắc và thời gian dừng của trục

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 14

Khâu dẫn là bánh răng vàng. Trục bị dẫn màu cam lắc có dừng. Số răng của bánh răng vàng quyết định góc lắc và thời gian dừng của trục bị

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng ô van 2

Bánh răng màu xanh, quay quanh trục cố định, ăn khớp với bánh răng vàng gắn bánh đai. Bánh này có khớp quay với thanh góc màu lục. Thanh này có

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng tam giác 1

Bánh răng dẫn màu hồng, quay quanh trục cố định, ăn khớp với bánh răng tam giác. Bánh này có khớp quay với tay quay bị dẫn màu xanh. Tay quay

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 16

Cơ cấu bánh răng và thanh. Đường kính vòng lăn bánh răng màu cam: 1,5 R Đường kính vòng lăn bánh răng màu hồng: 0.75R Bán kính tay quay bánh

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Truyền động cho thanh dập máy dệt

Khâu dẫn là bánh răng hồng. Khâu bị dẫn là cần đập màu vàng của máy dệt. Bánh răng màu lục quay trên phần lệch tâm của nó. Thanh màu

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Bánh răng và cơ cấu thanh 5

  Bánh răng màu hồng và màu cam (số răng 16 và 24) lắp khớp quay với cần lắc màu xanh. Bánh răng màu cam có khớp quay với cần lắc

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Chuyển động của bánh răng khuyết 11

  Khâu dẫn là trục màu cam lắp then với bánh răng xanh và vàng. Khâu bị dẫn là trục màu hồng lắc có dừng. Góc lắc tới và lui có

Xem thêm