back to homepage

Tag "Cơ cấu hành tinh"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng G2

i = n1/nc = 1 – Z4/Z1 nc: Vận tốc của tay quay xanh. n1: Vận tốc của bánh răng màu cam, số răng Z1 = 50 Z2 = Z3

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng G1

i = n4/nc = 1 – Z1/Z4 nc: Vận tốc của tay quay xanh. n4: Vận tốc của bánh răng lục, số răng Z4 = 100. Z2 = Z3 = 20

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng F

i = n4/nc = 1 + ((Z1.Z3)/(Z2.Z4)) n4: Vận tốc của bánh răng vàng, số răng Z4 = 20 nc: Vận tốc của tay quay xanh Z2 = 20 (bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng E

i = n1/nc = 1 – ((Z2.Z4)/(Z1.Z3)) n1: Vận tốc của bánh răng vàng, số răng Z1 = 44 nc: Vận tốc của tay quay xanh Z2 = 44 (bánh răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng D

i = n1/nc = 1 – ((Z2.Z4)/(Z1.Z3)) n1: Vận tốc của bánh răng răng trong màu lục, số răng Z1 = 44 nc: Vận tốc của tay quay xanh Z2 =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng C

i = nc/n4 = 1/(1+ ((Z1.Z3)/(Z2.Z4))) nc: Vận tốc của tay quay lục. n4: Vận tốc của bánh răng răng trong màu xanh, số răng Z4 = 70. Z2 =

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 4 bánh răng A

Cơ cấu đảo chiều quay i = n1/nc = 1 – ((Z2.Z4)/(Z1.Z3) nc: Vận tốc của tay quay xanh. n1: Vận tốc của bánh răng màu cam, số răng Z1

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 3 bánh răng E

i3 = n3/nc = (Z3 – Z1)/Z3 i2 = n2/nc = (Z1 + Z2)/Z2 nc: Vận tốc của tay quay xanh. n3: Vận tốc của bánh răng lục, số răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 3 bánh răng D

i3 = n3/nc = (Z1 + Z3)/Z3 i2 = n2/nc = (Z2 – Z1)/Z2 nc: Vận tốc của tay quay xanh. n3: Vận tốc của bánh răng vàng, số răng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Cơ cấu hành tinh 3 bánh răng C

i3 = n3/nc = (Z3 – Z1)/Z3 i2 = n2/nc = (Z2 – Z1)/Z2 nc: Vận tốc của tay quay xanh n2: Vận tốc của bánh răng lục, số răng

Xem thêm