back to homepage

Tag "Con lắc"

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con lắc hạn chế quay 5

Con lắc hạn chế quay. Con lắc màu vàng thực hiện dao động lắc. Bánh cóc kép có khuynh hướng quay ngược chiều kim đồng hồ nhờ vật nặng màu xanh.

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con lắc hạn chế quay 4

  Con lắc hạn chế quay. Con lắc màu xanh thực hiện dao động lắc điều hòa. Bánh cóc màu xanh có khuynh hướng quay ngược chiều kim đồng hồ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con lắc hạn chế quay 3

Con lắc hạn chế quay. Con lắc màu cam thực hiện dao động lắc điều hòa. Bánh chốt màu xanh có khuynh hướng quay theo chiều kim đồng hồ nhờ

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con lắc hạn chế quay 2

Con lắc hạn chế quay. Con lắc hai càng màu cam thực hiện dao động lắc điều hòa. Bánh chốt màu xanh có khuynh hướng quay theo chiều kim đồng

Xem thêm

[Mô phỏng cơ cấu cơ khí] Con lắc hạn chế quay 1

Con lắc hạn chế quay. Con lắc trọng trường màu hồng thực hiện dao động lắc điều hòa. Bánh cóc màu xanh có khuynh hướng quay theo chiều kim đồng

Xem thêm